top of page

Ustanovitelji društva Kulturno društvo za  spodbujanje  erotike, Črna  Vrtnica, Ulica  Vide  Pregarčeve  16, 1000 Ljubljana, Matjaž Zalaznik, Ulica Vide Pregarčeve 16, 1000 Ljubljana, Darja Zalaznik, Ulica Vide Pregarčeve 16, 1000 Ljubljana, Maja Habat, Grobeljska 11, 1234 Mengeš, v skladu z Zakonom o društvih (ZDru-1, Ur. l. RS št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo in 21/1 8 - ZNOrg), na svoji ustanovitveni seji dne 30.1.2020 in na zboru o uskladitvi dne 18.2.2020 soglasno in v celoti sprejmejo

 

 

STATUT DRUŠTVA

KULTURNO DRUŠTVO ZA SPODBUJANJE EROTIKE, ČRNA VRTNICA

 

1.  IME, SEDEŽ, NAMEN, CILJI IN DEJAVNOSTI DRUŠTVA

 

1.člen (ime in sedež)

 

1. Ime društva je: Kulturno društvo za spodbujanje erotike, Črna Vrtnica

2. Skrajšano ime društva je: Kulturno društvo Črna Vrtnica

3. Sedež društva je v kraju: Ljubljana.

4. Društvo bo poslovalo brez žiga in znaka, ki označuje društvo.

 

 

2.člen (namen in cilji društva)

 

1. ​Namen društva Kulturno društvo za spodbujanje erotike, Črna vrtnica (v nadaljevanju: društvo) je izobraževanje , poučevanje in širjenje informacij s področja erotike, osveščanje članov društva o pomenu erotike in sprostitve, povezovanje in druženje isto mislečih na teh področjih ter popestritev vsakdanjika članov društva   erotiko.

2. Cilji društva so:

  • večje zanimanje, ozaveščenost in poznavanje področja erotike s strani javnosti,

  • večje medsebojno sodelovanje članov društva in njihovo druženje,

  • spoznavanje isto mislečih ljudi,

  • doseganje večje sprostitve članov društva in s tem povečanje njihove produktivnosti v vsakdanjem življen ju,

  • pokazati članom kako popestriti svoje spolno življenje doma,

  • prikazati varno spolnost in uporabo spolnih pripomočkov .

 

 

3.člen

(dejavnosti društva)

 

1. Za dosego svojih namenov in ciljev izvaja društvo sledeče nepridobitne dejavnosti:

 

- Poučevanje in izobraževanje vseh zainteresiranih o tematikah s področja erotike in spolnosti, izvajanje dogodkov, tečajev in delavnic na področju - - erotike, spolnosti in sp rostitve,

- nudenje podpore in informacij s področja delovanja društva posameznikom,

- sodelovanje s sorodnimi organizacijami v Sloveniji in tujini in povezovanje takšnih subjektov,

 

informiranje javnosti o problematikah s področja vame spolnosti, organizacija srečanj in druženj ljubiteljev tematik delovanja društva.

Glavna dejavnost društva je: Poučevanje in izobraževanje vseh zainteresiranih o tematikah s področja erotike in spolnosti.

 

2. Društvo izvaja tudi sledeče pridobitne dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti, ki so povezane z nameni in cilji ustanovitve društva in nepridobitnimi dejavnostmi, ki jih uresničuje. Pridobitne dejavnosti se opravljajo le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitnih dejavnosti:

- N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj - v zvezi s tem bo društvo organiziralo in izvajalo srečanja in prireditve s področja delovanja društva.

- S96.040 Dejavnosti za nego telesa - v zvezi s tem bo društvo izvajalo in nudilo in izvajalo storitve sprostitvenih in erotičnih masaž.

Društvo lahko deluje v javnem interesu, če si uredi status pri pristojnem organu.

​2. POGOJI ZA ČLANSTVO, NAČIN VČLANJEVANJA IN PRENEHANJA ČLANSTVA, PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANSTVA

 

4. člen

(pogoji za članstvo v društvu)

1. Članica oziroma član društva (v nadaljevanju član) lahko postane vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki izpolni pristopno izjavo s svojimi podatki, na kateri izrazi voljo postati član društva in s katero se zaveže delovati po statutu društva ter ki plača članarino, če je ta obvezna.

2. Oseba, ki želi postati član društva, posreduje društvu izpolnjeno pristopno izjavo. Izpolnjevanje pogojev za članstvo preveri upravni odbor.

 

5. člen (prenehanje članstva)

1. Članstvo v društvu preneha:

- z izstopom,

- s črtanjem,

- z izključitvijo.

 

2. Član izstopi iz društva, tako da društvu posreduje pisno izjavo. Članstvo mu v tem primeru preneha z dnem, ko predsednik prejme pisno in podpisano izjavo o odstopu.

3. Člana se z ugotovitvenim sklepom upravnega odbora črta iz društva,

- če: kljub opominu ne plača članarine ali

- se ugotovi da je umrl.

4. Člana se lahko izključi iz društva, če se ugotovi:

- da je kršil določbe statuta ali drugih aktov društva ali da je kršil sklepe organov društva ali

- da je deloval v nasprotju z interesom društva ali da je okrnil ugled društva ali

- da je društvu s svojim dejanjem ali opustitvijo povzročil ali bi lahko povzročil društvu večjo škodo.

 

 

6.člen

(pravice in obveznosti članov)

 

1. Pravice članov društva so:

- da volijo in so izvoljeni v organe društva,

- da aktivno sodelujejo pri upravljanju društva,

- da sodelujejo v dejavnostih društva,

- da prejemajo od društva ustrezno podporo pri svojem delu v skladu z zmožnostmi društva,

- da so obveščeni o dejavnostih društva

 

2. Obveznosti članov so:

- da delujejo po tem statutu in drugih aktih društva,

- da spoštujejo sklepe organov društva,

- da redno plačujejo članarino, če tako odloči zbor članov,

- da sodelujejo pri upravljanju društva,

- da izpolnjujejo dogovorjene obveznosti do društva,

- da varujejo ugled društva,

- da društvo sporočijo spremembo svojih kontaktnih podatkov,

- da delujejo v interesu društva,

- da društvo obveščajo o svojih aktivnostih in o zadevah pomembnih za njegovo delo.

 

7.člen

(častni člani)

 

1. Društvo ima lahko častne člane, ki jih imenuje zbor članov predlog predsednika ali upravnega odbora.

 

2. Častni člani društva so lahko ugledni posamezniki, ki podpirajo delo društva in so pripomogli k doseganju njegovega namena in ciljev.

 

3. Častni člani dajejo mnenja in priporočila k delu društva in so lahko vabljeni na seje zbora članov.

 

4. Častni člani nimajo pravic in obveznosti kot ostali člani društva, razen če niso hkrati člani društva.

 

5. Častni člani, ki so hkrati člani društva, imajo vse pravice in obveznosti ostalih članov.

 

 

8.člen

(članarina)

 

1. Zbor članov na letni ravni soglasno določi ali so člani v tekočem letu dolžni plačati članarino.

 

2. O obstoju in višini članarine , ki jo določi upravni odbor, člane obvesti zbor članov po elektronski pošti v roku 7 dni od sprejema sklepa o članarini.

 

 

3. UPRAVLJANJE DRUŠTVA

 

 

9. člen

(organi društva)

1. Organi društva so:

- zbor članov,

- upravni odbor,

- predsednica oziroma predsednik (v nadaljevanju predsednik),

- podpredsednica oziroma podpredsednik (v nadaljevanju podpredsednik),

- nadzornica oziroma nadzornik (v nadaljevanju nadzornik).

 

2. Seje kolektivnih organov društva se lahko izvedejo s srečanjem članov v živo ali koresponden čno ob pomoči internetnih ali komunikacijskih omrežij. Korespondenčna seja se skliče in izvede ob smiselni uporabi pravil, ki veljajo za sejo s srečanjem članov v živo.

 

 

10. člen

(zbor članov)

 

1. Zbor članov je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani.

 

2. Naloge in pristojnosti zbora članov so:

 

- sprejema, spreminja in dopolnjuje statut društva,

- sprejema in spreminja druge splošne akte društva, če ta statut ne določa drugače,

- na predlog upravnega odbora sprejema letno poročilo,

- na predlog upravnega odbora sprejema letne načrte in strategije delovanja,

- daje drugim organom društva smernice za delovanje,

- voli in razrešuje predsednika, podpredsednika in nadzornika,

- lahko voli in razrešuje namestnika nadzornika ,

- odloča, ali društvo kot obveznost članov uvede članarino,

- odloča o pritožbah zoper odločitve predsednika in drugih organov društva,

- odloča o vključevanju v druge sorodne organizacije,

- odloča o prenehanju društva,

- odloča o drugih zadevah na podlagi statuta in splošnih aktov,

- odloča o spremembi sedeža društva,

- odloča o pritožbah zoper sklepe organov društva,

- odloča o drugih najpomembnejših zadevah za društvo.

 

3. Zbor članov skliče in vodi predsednik najmanj enkrat letno za potrebe sprejetja letnega poročila, mora pa ga kadarkoli sklicati na pisno zahtevo ene petine članov ali na zahtevo nadzornika , če ta zatrjuje, da je ugotovil hujše kršitve pri delovanju društva . Če predsednik ne skliče zbora članov tako, da ta zaseda v 30 dneh od prejetja zahteve, lahko sejo zbora članov skliče petina članov oziroma nadzornik·, ki je sklic zahteval. Tako sklican zbor članov lahko sprejema samo sklepe, ki so bili predlagani že v sklicu.

 

4. Obvestilo o sklicu zbora članov se članu posreduje najmanj sedem dni pred sejo na elektronski  naslov , kot ga je ta sporočili društvu . Obvestilo mora vsebovati čas in kraj zbora članov, predviden dnevni red  s  predlogi sklepov in ustrezna gradiva, potrebna za odločanje.

 

5. V kolikor ni drugače določeno, zbor članov veljavno odloča, če je pred glasovanjem prisotna vsaj polovica članov, odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih članov. V kolikor zbor članov ni sklepčen, ker je prisotnih manj kot polovica članov, se seja nadaljuje čez pol ure in v tem primeru zbor članov lahko odloča, če je prisotna vsaj ena petina članov.

 

6. O delu zbora članov in o sprejetih odločitvah se vodi zapisnik. Za izdelavo zapisnika je  zadolžen  predsednik. Zapisnik podpišeta zapisnikar in predsedujoči zboru članov.

 

7. Predsednik lahko za potrebe vodenja zbora članov določi člane ali delavce društva, ki mu pomagajo pri vodenju zbora članov (npr. za štetje glasov, pisanje zapisnika, itd.). Delavec društva je oseba, ki je v društvu zaposlena ali opravlja dela na podlagi civilnopravne pogodbe.

 

8. Glasovanje na zboru članov je javno in poteka z dvigovanjem rok.

 

 

11. člen

(upravni odbor)

 

1. Upravni odbor je izvršilni organ društva in ima sledeče naloge in pristojnosti:

- skrbi za koordinacijo med organi društva,

- pripravlja predloge sprememb statuta in drugih aktov društva,

- pripravlja predlog programov društva in jih da v sprejem zboru članov,

- pripravlja predlog letnega poročila in ga da v sprejem zboru članov,

- sprejema splošne akte s področja urejanja delovnih razmerjih ali dela v društvu in s področja urejanja računovodstva ali finančnega poslovanja,

- ugotavlja izpolnjevanje pogojev za članstvo v društvu,

- sprejema odločitve glede črtanja članov,

- skrbi za evidenco članstva,

- vodi dokumentacijo društva,

- odloča o višini članarine,

- odloča o spremembi poslovnega naslova znotraj sedeža društva,

- opravlja operativne naloge, ki mu jih naloži zbor članov,

- opravlja tehnična in administrativna dela v društvu,

- skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,

- opravlja druge naloge, ki izhajajo iz splošnih aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži zbor članov in n so iz pristojnosti zbora članov.

 

2. Upravni odbor lahko za izvedbo posameznih nalog, potrebnih za njegovo odločanje, pooblasti svojega člana.

 

3. Upravni odbor ima dva člana in sicer sta to po svoji funkciji avtomatično predsednik in podpredsednik društva. Mandat članov upravnega odbora je enak mandatu, ki ga ima član kot predsednik oziroma podpredsednik društva. Predsednik društva je po funkciji tudi predsednik upravnega odbora.

 

4. Upravni odbor sklicuje in vodi predsednik glede na potrebe društva, najmanj pa enkrat letno za potrebe priprave predloga letnega poročila. Tako sklican upravni odbor lahko sprejema samo sklepe, ki so bili predlagani že v sklicu.

 

5. Obvestilo o sklicu upravnega odbora se članom upravnega odbora posreduje najmanj pet dni pred sejo upravnega odbora na elektronsko naslov, kot so jih ti sporočili društvu. Obvestilo mora vsebovati čas in kraj seje upravnega odbora in predviden dnevni red.

 

6. V kolikor ni drugače določeno, upravni odbor veljavno odloča, če sta prisotna oba člana, odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasujeta oba člana upravnega odbora.

 

7. Mandat izvoljenega člana upravnega odbora preneha pred potekom mandatne dobe, če preneha biti član društva, če sam odstopi, če ga zbor članov razreši zaradi kršitev tega statuta, splošnih aktov društva ali sklepov organov društva ali ker deluje v nasprotju z interesi društva.

 

8. O delu upravnega odbora in o sprejetih odločitvah se vodi zapisnik. Za izdelavo zapisnika je zadolžen predsednik upravnega odbora.

 

9. Za svoje delo je upravni odbor odgovoren zboru članov.

 

12.člen

(predsednik)

 

1. Predsednik je zastopnik društva in ima sledeče naloge in pristojnosti:

- samostojno in neomejeno zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi orgam m organizacijami v Sloveniji in v tujini,

- podpisuje materialne in finančne listine,

- skrbi za izvrševanje programa dela,

- opravlja posle rednega poslovanja,

- nastopa v imenu društva kot delodajalca v razmerjih z delavci društva in usklajuje njihovo delo,

- vodi delo upravnega odbora,

- poroča upravnemu odboru in zboru članov o svojem delu,

- odloča o drugih zadevah na podlagi statuta in splošnih aktov.

 

2. Predsednik je pri svojem delu vezan na smernice zbora članov in navodila upravnega odbora.

 

3. Predsednik lahko za izvajanje posameznih nalog pooblasti drugega člana upravnega odbora ali sodelavca društva. Predsednik lahko za potrebe odločanja o pravicah in obveznostih društva kot delodajalca ustanovi posebno komisijo, ki jo sestavljajo člani upravnega odbora ali delavci društva.

 

4. Zunanji sodelavec društva je lahko oseba, ki za društvo opravlja določeno delo, a pri njem ni zaposlena (z društvom nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi), delo pa opravlja na drugi pravni podlagi, preko avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, kot samostojni podjetnik ipd.

 

5. Predsednika za mandatno dobo štirih let izvoli zbor članov izmed svojih članov, po poteku katere je oseba lahko ponovno izvoljena na to mesto.

 

6. Mandat predsedniku preneha pred potekom mandatne dobe, če preneha biti član društva, če sam odstopi, če ga zbor članov razreši zaradi kršitev tega statuta, splošnih aktov društva ali sklepov organov društva ali ker deluje v nasprotju z interesi društva.

 

7. Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu z zakonom, tem statutom in splošnimi akti društva. Za svoje delo je odgovoren zboru članov .

 

13.člen

(podpredsednik)

 

1. Podpredsednik društva nadomešča predsednika in opravlja njegove naloge v  primeru  odsotnosti  predsednika, njegove nezmožnosti za delo ali na podlagi njegovega pooblastila.

 

2. Podpredsednik društvo zastopa in nadomešča predsednika le glede koordinacije dela znotraj društva in ne tudi navzven, v pravnem prometu.

 

3. Šteje se, da je predsednik nezmožen za delo v primerih, ko svojih nalog ne more opravljati zaradi bolezni ali poškodbe. Njegovo nezmožnost za delo ugotavlja zbor članov društva, na podlagi pisnega zdravniškega mnenja predsednikovega osebnega zdravnika. V primeru ugotavljanja predsednikove nezmožnosti za delo, lahko zbor članov, ne glede na 3. odstavek 10. člena tega statuta, pisno skliče petina članov.

 

4. Podpredsednika za mandatno dobo štirih let izvoli zbor članov izmed svojih članov, po poteku katere je oseba lahko ponovno izvoljena na to mesto .

 

5. Mandat podpredsedniku preneha pred potekom mandatne dobe, če preneha biti član društva, če sam odstopi, če ga zbor članov razreši zaradi kršitev tega statuta, splošnih aktov društva ali sklepov organov društva ali ker deluje v nasprotju z interesi društva.

 

6. Podpredsednik je za svoje delo odgovoren zboru članov.

 

 

14.člen

(nadzornik)

 

 

1. Nadzornik izvaja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva ter ugotavlja kršitve članov društva in izreka sankcije. Nadzornik ima sledeče naloge in pristojnosti:

- spremljanje in nadziranje dela predsednika, podpredsednika in upravnega odbora,

- nadzoruje izvajanje programov dela,

- ugotavlja, ali letno poročilo društva obsega resnični prikaz premoženja in poslovanja društva, ter o tem poroča zboru članov pred sprejemom letnega poročila,

- ugotavlja, ali poslovne knjige in letno poročilo društva omogočajo ocenjevanje, ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za uresničevanje namena ter ciljev društva oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v tem statutu in ugotavlja ali se je presežek porabil za te namene, ter o tem poroča zboru članov pred sprejemom letnega poročila,

- poroča drugim organom društva o svojem delu,

- lahko zahteva sklic zbora članov v primeru, da ugotovi hujše kršitve pri delovanju društva,

- zaradi nevestnega dela predsednika, podpredsednika ali članov upravnega odbora predlaga zboru članov njihovo razrešitev,

- ugotavlja, ali so člani društva kršili določbe tega statuta ali splošnih aktov društva, sklepe organov društva, delovali v nasprotju z interesom društva, okrnili ugled društva, povzročil ali bi lahko povzročil večjo škodo društvu,

- v primeru ugotovljenih kršitev iz prejšnje alineje članu glede na težo in okoliščine kršitev izreka sankcije: opomin, javni opomin, izključitev,

- odloča o drugih zadevah na podlagi statuta in splošnih aktov društva.

 

2. Ne glede na osmo in deveto alinejo prejšnjega odstavka tega člena postopek ugotavljanja kršitev m izrekanja sankcij, ki se nanašajo na nadzornika, vodi upravni odbor.

 

3. Nadzornika izmed članov društva izvoli zbor članov za mandatno dobo štirih let. Po poteku mandatne dobe je oseba lahko ponovno izvoljena na to mesto . Nadzornik ne more biti član upravnega odbora ali oseba, ki za društvo opravlja računovodske ali materialno-finančne storitve.

 

4. Mandat nadzornika preneha pred potekom mandatne dobe, če preneha biti član društva, če sam odstopi ali če ga zbor članov razreši zaradi kršitev tega statuta, splošnih aktov društva ali sklepov organov društva ali ker deluje v nasprotju z interesi društva.

 

5. O delu nadzornika in o sprejetih odločitvah se vodi zapisnik, za izdelavo katerega je zadolžen nadzornik.

 

6. Za svoje delo je nadzornik odgovoren zboru članov.

 

15.člen

(volitve in nadomestni člani organov društva)

 

V primeru prenehanja mandata nadzorniku pred obdobjem, za katerega je bil izvoljen, ga nadomesti nadomestni član, ki ga izvoli ali ki gaje izvolil zbor članov. Mandat nadomestnega člana traja, dokler bi trajal mandat osebe, ki ga je ta nadomestil.

 

 

4. ORGANIZACIJA IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

 

16. člen

(obveščanje članov)

 

Društvo obvešča člane o sklicih organov in o svojem delu na naslov elektronske pošte, kot ga člani sami navedejo ob včlanitvi v društvo oziroma kot ga naknadno sporočijo v primeru sprememb.

 

17.člen

(sekcije in podružnice)

 

1. Upravni odbor lahko za izvajanje dejavnosti na določenem področju ustanavlja in ukinja sekcije društva kot načine dela. V sekcijo se vključujejo člani društva, lahko pa se k delu povabi tudi zunanje strokovnjake.

 

2. Upravni odbor lahko glede na potrebe društva ustanavlja in ukinja podružnice, ki opravljajo delo na določenem področju društva. Upravni odbor v sklepu o ustanovitvi podružnice določi:

- Ime podružnice, ki mora poleg imena društva vsebovati tudi besedo podružnica,

- poslovni naslov podružnice,

- zastopnika podružnice,

- dejavnosti podružnice,

- pravice podružnice glede nastopanja v pravnem prometu v imenu in na račun društva.

 

18.člen

(zagotavljanje javnosti delovanja)

 

1. Delo društva in njegovih organov je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva ob upoštevanju omejitev glede varstva osebnih podatkov. O zahtevi po vpogledu v finančno in materialno dokumentacijo društva odloči upravni odbor.

 

2. Društvo zagotavlja javnost svojega dela tako, da svoje člane obvešča o svojem delovanju, jim omogoča vpogled v zapisnike organov kluba ter objavlja letna in druga poročila.

 

3. Širšo javnost društvo obvešča o svojem delu preko lastnih medijev, preko sredstev javnega obveščanja in preko predstavnikov v organih društva.

 

4. Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik.

 

19.člen

(viri financiranja in poraba presežka)

 

1. Viri dohodkov društva so:

- prihodki iz naslova materialnih pravic,

- prihodki iz naslova nepridobitnih in pridobitnih dejavnosti društva,

- prostovoljni prispevki, dotacije , darila,  dediščine  in  volila,

- prispevki sponzorjev in donatorjev,

- sredstva javnih razpisov.

 

2. Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga porabi za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v tem statutu.

 

3. Društvo ne sme deliti svojega premoženja članom. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

 

20.člen

(zagotavljanje podatkov o poslovanju)

 

1. Društvo zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ga določi s posebnim aktom, ki ga sprejme upravni odbor v petih mesecih od vpisa društva v register društev in ki mora biti skladen z zakonom in računovodskimi standardi za društva.

 

2. Podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz pridobitne dejavnosti društvo vodi in izkazuje ločeno, skladno z zakonom in računovodskimi standardi za društva.

 

5. NAČINI PRENEHANJA DRUŠTVA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM V TEM PRIMERU

 

21. člen

(prenehanje društva)

1. Društvo lahko preneha:

- po volji članov,

- s spojitvijo·ali pripojitvijo,

- s stečajem,

- na podlagi sodne odločbe,

- po samem zakonu, če dejansko preneha delovati.​

 

2. Društvo preneha po volji članov, če tako odloči zbor članov z dvotretjinsko večino prisotnih članov. V sklepu o prenehanju zbor članov določi društvo, zvezo društev, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji in namenom, na katero se po poravnavi vseh obveznosti in po vračilu neporabljenih proračunskih sredstev prenese premoženje društva.

 

 

6. KONČNA DOLOČBA

 

22. člen

(uporaba statuta)

 

Ta statut je bil sprejet na ustanovnem zboru članov dne 30.1.2020, njegove spremembe in dopolnitve pa na zboru o uskladitvi-dne 18.2.2020, uporabljati pa se začne, ko pristojni organ potrdi njegovo skladnost z Zakonom o društvih (ZDru-1, Ur. l. RS št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo in 21/18 - ZNOrg).

 

 

Ljubljana, 18.2.2020 Matjaž Zalaznik

Statut društva v pdf obliki

bottom of page